تلافی اش را سرت در میارم

I’ll get back at you 

تلافی اش را سرت درمیارم