سلام

عصرتون پربرکت

چه شکلی در زبان انگلیسی "یخ طرف مقابل را زود تر آب کنیم«؟!!

braek the ice در انگلیسی یعنی سر صحبت را واکردن،با شخصی که از قبل او را نمیشناسیم یا او را قبلن ندیده ایم

اما چگونه؛همیشه سعی کنید سر صحبت  و آغاز روابط دوستانه را با سوالاتی نظیرwhy،what،who،where شروع کنید یعنی سوالات wh questions به این سوالات در اصطلاح ،سوالات "open-ended" میگویند...

یعنی مخاطب برای پاسخ به آنها نمیتواند از جواب های کوتاهی مانند بله یا نه استفاده دهد و باید برای جواب دادن به سوال شما بیشتر حرف بزند و این باعث میشود شما اطلاعات بیشتر از او دریافت کرده و او احساس راحت تری داشته باشد

برای مثال:

به ادامه مطلب مراجعه کنین:

:-)