در اینجا هر اشکال،ابهام،دلنوشته،سوال،جواب و چیزهایی از این قبیل دارید بپرسیید تا ماو بقیه حاضرین در سایت به آن جواب دهیم 

نپرسدن عیب است؟بله
ندانستن عییب است؟خب بستگی داره به...
بابا اذیت نکن بزار پندمونا بدیم
ندانستن عیب است؟خیر
پس چی شد؟نپرسیدن عیب است ندانستن هم همینطور
ای بابا(با نشانه تعجب و خشم):-o نپرسیدن عیب نیست ندانستن عیب است 
حالا فهمیدی؟نه!!!